توضيحات پروژه

کابل های کنترل افشان

کابل‌های کنترل افشان

Control Cables With Flexible Copper Conductors

HO5VV-F, NYSLY

کابلهای کنترل افشان با روکش P.V.C برای ولتاژ ۳۰۰/۵۰۰V
مطابق استاندارد VDE 0250 , IEC 227

Insulation , Black PVC sheath Rated voltage: 300/500v P.V.C
Conctruction: stranded and annealad copper condutors
Weight Appr.Kg/km Copper Weight Appr.Kg/km Overall Dia.Appr.mm Sheath Thicknessmm Insulation Thicknissmm No.of Strands Dia.mm No.of Conductors Cross-Section
mm2
۱۲۲ ۲۶ ۲۶ ۱.۰ ۰.۶ ۲۴*۰.۲۰ ۷*۰.۷۵
۱۹۳ ۲۶ ۲۶ ۱۳ ۰.۶ ۲۴*۰.۲۰ ۱۲*۰.۷۵
۲۷۵ ۲۶ ۲۶ ۱۵ ۰.۶ ۲۴*۰.۲۰ ۱۸*۰.۷۵
۱۴۵ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۱۰.۵ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۷*۱
۲۳۲ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۱۳.۵ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۱۲*۱
۳۴۰ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۱۸*۱
۴۷۰ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۱۹.۳ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۲۵*۱
۶۲۵ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۲۲ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۳۴*۱
۹۰۵ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۲۵.۵ ۰.۶ ۳۲*۰.۲۰ ۵۰*۱
۱۰۹۰ ۱۹.۵ ۱۹.۵ ۲۷.۵ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۶۱*۱
۱۹۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۱۱.۵ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۷*۱.۵
۳۲۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۱۴.۵ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۱۲*۱.۵
۴۷۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۱۷.۵ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۱۸*۱.۵
۶۶۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۲۱ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۲۵*۱.۵
۸۹۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۲۳.۵ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۳۴*۱.۵
۱۲۸۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۲۸ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۵۰*۱.۵
۱۵۶۰ ۱۳.۳ ۱۳.۳ ۳۰ ۰.۷ ۳۰*۰.۲۵ ۶۱*۱.۵
۳۰۰ ۷.۹۸ ۷.۹۸ ۱۳.۵ ۰.۸ ۵۰*۰.۲۵ ۷*۲.۵
۴۹۰ ۷.۹۸ ۷.۹۸ ۱۸ ۰.۸ ۵۰*۰.۲۵ ۱۲*۲.۵

۴۷۰

۷.۹۸

۷.۹۸

۲۲

۰.۸

۵۰*۰.۲۵

۱۸*۲.۵

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات