توضيحات پروژه

کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف

کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف (ABC)

Aerial Bundled Low Voltage Cables

 

کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف ۵ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv

رشته روشنایی (L) هادی فاز (F) تعداد و سطح مقطع هادی ها
Insulation
Thickness
mm
No.of
Stands Dia
N*MM
Insulation
Thickness
mm
No.of
Stands Dia
N*mm
No.of
Conductors
mm2
No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۵۲ ۳*۹۵ ۳*۹۵/۲۵/۷۰
۱.۲ ۷*۱.۷ ۱.۸ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۷۰ ۳*۷۰/۱۶/۷۰
۱.۲ ۷*۱.۷ ۱.۶ ۷*۲.۹۳ ۳*۵۰ ۳*۵۰/۱۶/۵۰
۱.۲ ۷*۱.۷ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۳*۳۵ ۳*۳۵/۱۶/۵۰
۱.۲ ۷*۱.۷ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۱*۳۵ ۳*۳۵/۱۶/۵۰
وزن (Weight) هادی نول نگهدارنده (N&Messenger) تعداد و سطح مقطع هادی ها
Weight appr.
Kg/km
Aluminium
Weight appr.
Kg/km
Insulation
Thickness
mm
No.of
Conductors
mm2
No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۱۳۶۰ ۱۹۶ ۱.۶ ۷*۳.۶۰ ۳*۹۵/۲۵/۷۰
۱۰۶۰ ۱۹۶ ۱.۶ ۷*۳.۶۰ ۳*۷۰/۱۶/۷۰
۸۱۵ ۱۴۸ ۱.۶ ۷*۳.۱۵ ۳*۵۰/۱۶/۵۰
۶۹۰ ۱۴۸ ۱.۶ ۷*۳.۱۵ ۳*۳۵/۱۶/۵۰
۴۲۵ ۱۴۸ ۱.۶ ۷*۳.۱۵ ۳*۳۵/۱۶/۵۰

کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف ۶ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv

رشته روشنایی (L) هادی فاز (F) تعداد و سطح مقطع هادی ها
Insulation
Thickness
mm
No.of
Stands Dia
N*MM
Insulation
Thickness
mm
No.of
Stands Dia
N*mm
No.of
Conductors
mm2
No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۴۵ ۷*۲.۵۲ ۳*۳۵ ۳*۳۵/۱۶+۲۵+۲۵
۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۶۵ ۷*۲.۹۳ ۳*۵۰ ۳*۵۰/۱۶+۳۵+۲۵
۱.۲ ۷*۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۷۰ ۳*۷۰/۱۶+۵۰+۲۵
۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۵۲ ۳*۹۵ ۳*۹۵/۲۵+۷۰+۲۵
وزن (Weight) نگهدارنده (Messenger) رشته نول (N) تعداد و سطح مقطع هادی ها
Weight appr.
Kg/km
Aluminium
Weight appr.
Kg/km
Insulation
Thickness
mm
No.of
Stands Dia
N*MM
Insulation
Thickness
mm
No.of
Conductors
mm2
No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۷۳۴ ۳۸۳ ۱.۱ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۳*۳۵/۱۶+۲۵+۲۵
۹۳۰ ۵۲۳ ۱.۱ ۷*۱.۹۳ ۱.۴۵ ۷*۲.۵۲ ۳*۵۰/۱۶+۳۵+۲۵
۱۱۹۳ ۷۳۶ ۱.۱ ۷*۱.۹۳ ۱.۶۵ ۷*۲.۹۳ ۳*۷۰/۱۶+۵۰+۲۵
۱۵۷۹ ۱۰۵۱ ۱.۱ ۷*۱.۹۳ ۱.۶۵ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۹۵/۲۵+۷۰+۲۵
وزن تقریبی
(
Weight)
نگهدارنده
(
Messenger)
رشته روشنایی (L) رشته نول (N) هادی فاز (F)

No.Of Conductors
Corss-Section
mm2

Weight appr.
Kg/km

Steel
Weight appr
Kg/km

Aluminium
Weight appr.
Kg/km

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm

No.of
Stands Dia
N*mm2

No.of
Conductors
mm2

۵۹۷ ۱۰۸ ۳۱۳.۱۵۸ ۱.۲ ۷*۱.۵۷ ۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۳*۲۵ ۳*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶
۸۴۲ ۱۶۲ ۴۴۴.۸۱۷ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۳*۳۵ ۳*۳۵+۳۵+۲۵+۲۵
۱۰۰۵ ۱۶۲ ۵۷۷.۴۲۵ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۶ ۷*۲.۹۳ ۱.۶ ۷*۲.۹۳ ۳*۵۰ ۳*۵۰+۵۰+۲۵+۲۵
۱۳۰۳ ۱۶۲ ۸۰۵.۶۳۳ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۷۰ ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵
۱۶۱۸ ۱۶۲ ۱۰۹۰.۸۸۱ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۵۲ ۱.۸ ۱۹*۲.۵۲ ۳*۹۵ ۳*۹۵+۹۵+۲۵+۲۵
۱۹۱۵ ۱۶۲ ۱۳۵۸.۰۳۳ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۸ ۱۹*۲.۸۳ ۱.۸ ۱۹*۲.۸۳ ۳*۱۲۰ ۳*۱۲۰+۱۲۰+۲۵+۲۵

کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف ۳ و ۴ سیمه با عایق XLPE) ABC) برای ولتاژ ۰.۶/۱ Kv

XLpe Insulated Three & Four Core Power Cable
وزن تقریبی
(
Weight)
نگهدارنده
(
Messenger)
رشته روشنایی (L) رشته نول (N) هادی فاز (F)

No.Of Conductors
Corss-Section
mm2

Weight appr.
Kg/km

Steel
Weight appr
Kg/km

Aluminium
Weight appr.
Kg/km

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm 

No.of
Stands Dia
N*mm2

Insulation
Thickness
mm

No.of
Stands Dia
N*mm2

No.of
Conductors
mm2

۳۹۹ ۱۰۸ ۱۷۷.۲۶۸ ۱.۲ ۷*۱.۵۷ ۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱*۲۵ ۱*۲۵+۲۵+۱۶+۱۶
۵۳۲ ۱۶۲ ۲۲۹.۸۱۴ ۱.۲ ۷*۱.۹۳ ۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۱.۶ ۷*۲.۵۲ ۱*۳۵ ۱*۳۵+۳۵+۱۶+۲۵
۲۶۱ ۱۰۸ ۸۲.۷۵۶ ۱.۲ ۷*۱.۵۷ …… …… ۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱.۲ ۷*۱.۶۷ ۱*۱۶ ۱*۱۶+۱۶+۱۶
۳۳۳ ۱۰۸ ۱۳۵.۹ ۱.۲ ۷*۱.۵۷ …….. ……… ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱.۴ ۷*۲.۱۴ ۱*۲۵ ۱*۲۵+۲۵+۱۶

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات