توضيحات پروژه

کابل های مفتولی و نیمه افشان

کابل‌های مفتولی زرهی

Inflexible Solid & Stranded Conductor Armoured Cables

HO5VV-R, NYM

کابل‌های مفتولی ۳۰۰/۵۰۰ v  با عایق و روکشP.V.C  مطابق با استاندارد  ۱۰(۶۰۷)

Inflexible pvc Insulated & Sheated Cables (300/500)V
Total Weight
(Approx)
Kg/km
Overall diameter (Approx)
mm
Nominal Sheat Thickness
mm
Nominal Insulation
Thickness
mm
No.of Conductors
Cross-section
mm2
۱۲۲

۱۱۶

۱۶۷

۱۵۸

۲۱۸

۲۰۴

۲۸۰

۲۶۲

۴۶۱

۴۲۸

۶۳۲

۹۱۱

۱۲۳۷

۹.۱

۸.۸

۱۰.۴

۱۰.۰

۱۱.۵

۱۰.۹

۱۲.۶

۱۱.۹

۱۶.۱

۱۵.۱

۱۸.۰

۲۱.۰

۲۴.۰

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۶

۰.۷

۰.۷

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۱.۰

۱.۰

۱.۰

۱.۲

۱.۲

۲*۱.۵(rm)

۲*۱.۵(re)

۲*۲.۵(rm)

۲*۲.۵(re)

۲*۴(rm)

۲*۴(re)

۲*۶(rm)

۲*۶(re)

۲*۱۰(rm)

۲*۱۰(re)

۲*۱۶

۲*۲۵

۲*۳۵

۱۳۸

۱۳۰

۱۹۰

۱۸۰

۲۵۳

۲۳۹

۳۴۲

۳۲۵

۵۴۱

۵۱۲

۷۷۱

۱۱۳۰

۱۵۰۲

۹.۶

۹.۲

۱۱.۰

۱۰.۵

۱۲.۲

۱۱.۵

۱۳.۸

۱۳.۰

۱۷.۱

۱۶.۰

۱۹.۵

۲۲.۷

۲۵.۵

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۶

۱.۶

۰.۷

۰.۷

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۱.۰

۱.۰

۱.۰

۱.۲

۱.۲

۳*۱.۵(rm)

۳*۱.۵(re)

۳*۲.۵(rm)

۳*۲.۵(re)

۳*۴(rm)

۳*۴(re)

۳*۶(rm)

۳*۶(re)

۳*۱۰(rm)

۳*۱۰(re)

۳*۱۶

۳*۲۵

۳*۳۵ 

۱۶۴

۱۵۵

۲۳۰

۲۲۱

۳۲۱

۳۰۷

۴۳۷

۴۲۰

۶۷۲

۶۴۳

۹۶۸

۱۴۵۴

۱۹۰۱

۱۰.۴

۹.۹

۱۱.۹

۱۱.۴

۱۳.۶

۱۲.۹

۱۵.۴

۱۴.۶

۱۸.۶

۱۷.۵

۲۱.۳

۲۵.۳

۲۷.۹

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۶

۱.۶

۰.۷

۰.۷

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۱.۰

۱.۰

۱.۰

۱.۲

۱.۲

۴*۱.۵(rm)

۴*۱.۵(re)

۴*۲.۵(rm)

۴*۲.۵(re)

۴*۴(rm)

۴*۴(re)

۴*۶(rm)

۴*۶(re)

۴*۱۰(rm)

۴*۱۰(re)

۴*۱۶

۴*۲۵

۴*۳۵

۲۰۲

۱۹۲

۲۸۶

۲۷۳

۴۱۶

۳۹۶

۵۴۴

۵۲۱

۸۴۳

۸۰۳

۱۲۴۱

۱۸۲۷

۲۴۳۲

۱۱.۲

۱۰.۷

۱۲.۹

۱۲.۳

۱۵.۲

۱۴.۴

۱۶.۷

۱۵.۸

۲۰.۳

۱۹.۹

۲۳.۷

۲۷.۶

۳۱.۰

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۲

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۴

۱.۶

۱.۶

۱.۶

۰.۷

۰.۷

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۰.۸

۱.۰

۱.۰

۱.۰

۱.۲

۱.۲

۵*۱.۵(rm)

۵*۱.۵(re)

۵*۲.۵(rm)

۵*۲.۵(re)

۵*۴(rm)

۵*۴(re)

۵*۶(rm)

۵*۶(re)

۵*۱۰(rm)

۵*۱۰(re)

۵*۱۶

۵*۲۵

۵*۳۵

دریافت فایل

جهت دریافت کلیک کنید

اطلاعات فنی

جهت دریافت کلیک کنید

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات