اطلاعات فنی جریان مجاز سیم و کابل 

از آنجاییکه هر هادی  با سطح  مقطع معین  می تواند  مقدار  جریان  مجاز محدودی  را عبور دهد، تعیین  سطح مقطع مناسب  حائز اهمیت  میباشد. مقدار جریان مجاز منظور شده در جدول ۲ و۳ فقط  برای  مسافتهای  کوتاه (حدود زیر ۴۵ متر) در نظر  گرفته شده  است. چنانچه  طول  هادی  بیشتر از حدود ۴۵ متر باشد دیگر  نمی توان  افت  ولتاژ  را نادیده  گرفت و در نتیجه  جداول  مربوطه  کاربردی نخواهد داشت بنابراین  باید  از  فرمولهای  زیر استفاده  نمود.

در نمودارA میتوان به جای  استفاده  از فرمول برای  جریان سه فاز  ۳۸۰ ولت  متناوب  با داشتن  طول  و شدت  جریان  و در نظر  گرفتن  حداکثر مجاز  افت ولتاژ ۵% سطح   مقطع مناسب را بدست آورد. در نمودارA چون  حداکثر افت  ولتاژ مجاز (۵%=  (در نظر گرفته  شده، چنامچه  سطح مقطع  محاسبه  شده بین  دو عدد استاندارد  به دست آید باید  عدد استاندارد بزرگتر  منظور شود.

 Technical  information Current carrying capacity

Since capacity of current for certain cross section is limited,therefore, selecting the right Cross Section is always very important. The permissible current indicated in tables 2 and 3 are only Valid for short distances(below 45 meters approximately), when the distances is over 45 meters Tables 2 and 3, are no longer valid and in this case it is necessary to use below two formulas Also to make calculation easier figure A can be used when the length and the current is known in  ۳ phase 380 V system. Since maximum voltage drop is considered in fig.A(i.e.  U=0.05) if the Calculated cross section comes to a value between two standard values, then higher size should be choosen.

Cross section (mm2) A سطح مقطع نامی(میلیمتر مربع)
Length(m) L طول هادی  (متر)
Intensity of current(A) I شدت جریان(آمپر)
Power factor Cos ضریب قدرت
CU=56           Conductivity(

AL=32             

X قابلیت هدایت
Line voltage UL ولتاژ خط(وات)
Voltage drop (up to max 0.05 is allowed U درصد افت  ولتاژ (حداکثر تا ۰۵/۰ میتواند منظور شود)

Table 2                                                                                                                                                          

۴

۳single core cables in 3 phase system

۳

۳and 4 core

Cables

۲

Two core

Cables

۱

Single core

Cables

In dc system

Cross Section(mm)

 

سطح مقطع نامی

In air In ground In air In ground In air In ground In air In ground In air In ground
A A A A A A A A A A
        ۱۸ ۲۷ ۲۱ ۳۰ ۲۶ ۳۷ ۱.۵
        ۲۵ ۳۶ ۲۹ ۴۱ ۳۵ ۵۰ ۲.۵
        ۳۴ ۴۶ ۳۸ ۵۳ ۴۶ ۶۵ ۴
        ۴۴ ۵۸ ۴۸ ۶۶ ۵۸ ۸۳ ۶
        ۶۰ ۷۷ ۶۶ ۸۸ ۸۰ ۱۱۰ ۱۰
۸۶ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۵ ۱۰۵ ۱۴۵ ۱۶
۱۲۰ ۱۴۰ ۱۳۵ ۱۵۵ ۱۰۵ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۹۰ ۲۵
۱۴۵ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۸۵ ۱۳۰ ۱۵۵ ۱۵۰ ۱۸۰ ۱۷۵ ۲۳۵ ۳۵
۱۸۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۲۰ ۱۶۰ ۱۸۵ ۲۱۵ ۲۸۰ ۵۰
۲۲۵ ۲۴۵ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۰۰ ۲۳۰ ۲۷۰ ۳۵۰ ۷۰
۲۸۰ ۲۹۵ ۳۲۰ ۳۲۵ ۲۴۵ ۲۷۵ ۳۳۵ ۴۲۰ ۹۵
۳۳۰ ۳۳۵ ۳۷۵ ۳۷۰ ۲۸۵ ۳۱۵ ۳۹۰ ۴۸۰ ۱۲۰
۳۸۰ ۳۸۰ ۴۳۰ ۴۲۰ ۳۲۵ ۳۵۵ ۴۴۵ ۵۴۰ ۱۵۰
۴۴۰ ۴۳۰ ۴۵۰ ۴۷۰ ۳۷۰ ۴۰۰ ۵۱۰ ۶۲۰ ۱۸۵
۵۳۰ ۴۹۰ ۵۹۰ ۵۴۰ ۴۳۵ ۴۶۵ ۶۲۰ ۷۲۰ ۲۴۰
۶۱۰ ۵۵۰ ۶۸۰ ۶۲۰ ۴۱۰ ۸۲۰ ۳۰۰
۷۴۰ ۶۵۰ ۸۲۰ ۷۱۰ ۸۵۰ ۹۶۰ ۴۰۰
۸۶۰ ۷۴۰ ۹۶۰ ۸۲۰ ۱۰۰۰ ۱۱۱۰ ۵۰۰

گروه ۱: کابلهای  تک لا  در جریان مستقیم نصب در زمین  یا هوا 

گروه ۲: کابل با  دو هادی

گروه ۳: کابل  دارای ۳ یا ۴ هادیگروه ۲: کابل با  دو هادی

گروه ۴: سه هادی  تک لا  (به صورت مجزا) در سیستم  سه فاز.