توضیحات

هادی های هم مرکز Concentric

کابل‌های زرهی با هادی هم مرکز
Concentric Power Cables

NYCY, NYCWY

کابلهای زرهی با هادی هم مرکز  (NYCY)

P.V.C Insultion and sheathed , single and two core power cables
Type NYCY 0.6/1KV ACC.to    IEC 60502-ISRI 3569

App Cable Weight
kg/km

App Dia
mm
Sheat Thickness
mm
Insulat. Thickness
mm
Number of Corse
& Cross section mm2
۹۰ ۸.۰ ۱.۸ ۰.۸ ۱*۱.۵+۱.۵
۱۲۰ ۸.۵ ۱.۸ ۰.۸ ۱*۱.۵+۲.۵
۱۶۰ ۹.۵ ۱.۸ ۱.۰ ۱*۴+۴
۲۱۰ ۱۰.۵ ۱.۸ ۱.۰ ۱*۶+۶
۳۰۰ ۱۱.۵ ۱.۸ ۱.۰ ۱*۱۰+۱۰
۴۱۰ ۱۳ ۱.۸ ۱.۰ ۱*۱۶+۱۶
۵۳۰ ۱۴.۵ ۱.۸ ۱.۲ ۱*۲۵+۱۶
۶۸۰ ۱۵.۸ ۱.۸ ۱.۲ ۱*۳۵+۱۶
۲۳۰ ۱۳.۰ ۱.۸ ۰.۸ ۲*۱.۵+۱.۵
۲۸۰ ۱۴.۰ ۱.۸ ۰.۸ ۲*۲.۵+۲.۵
۳۸۰ ۱۶ ۱.۸ ۱.۰ ۲*۴+۴
۴۷۰ ۱۷ ۱.۸ ۱.۰ ۲*۶+۶
۶۴۰ ۱۹ ۱.۸ ۱.۰ ۲*۱۰+۱۰
۸۵۰ ۲۱ ۱.۸ ۱.۰ ۲*۱۶+۱۶
۱۲۰۰ ۲۴ ۱.۸ ۱.۲ ۲*۲۵+۱۶
۱۳۸۰ ۲۵ ۱.۸ ۱.۲ ۲*۳۵+۱۶

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

سایر محصولات

نمایش همه محصولات