توضيحات پروژه

کابل های کنترل افشان شیلددار

کابل‌های کنترل افشان با شیلد بافت مسی

Control Shielded Cable With Flexible Copper Conductor

HO5VC4V-F, NYSLCY, NYSLYCY

کابلهای کنترل افشان با عایق و روکش پی وی سی  و شیلد بافت مسی
مطابق با استاندارد (IEC 60227 , VDE 0250 (۳۰۰/۵۰۰ V

Approx
Weight
Kg/km
Approx
Overall
Diameter
mm
Outer
Sheath
Thickness
mm
Dia.Of Ind.
Wire of screen
mm

Insulation
Thickness
mm

No.
Strand x
Diameter
N*Dmm
Size
mm 2
۱۵۰ ۹.۴ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۲*۲.۵
۱۸۵ ۱۰.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۳*۲.۵
۲۴۰ ۱۱.۲ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۴*۲.۵
۲۹۰ ۱۲.۶ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۵*۲.۵
۳۷۰ ۱۳.۴ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۶*۲.۵
۳۸۰ ۱۳.۴ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۷*۲.۵
۴۴۰ ۱۷.۰ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۸*۲.۵
۵۵۵ ۱۷.۸ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۱۰*۲.۵
۶۳۰ ۱۸.۱ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۱۲*۲.۵
۷۱۰ ۱۹.۴ ۱.۶ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۱۴*۲.۵
۸۱۰ ۲۰.۶ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۱۶*۲.۵
۹۸۰ ۲۳.۶ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۲۰*۲.۵
۱۱۸۰ ۲۶.۰ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۲۴*۲.۵
۱۳۳۰ ۲۶.۴ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۲۷*۲.۵
۱۴۶۰ ۲۷.۲ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۳۰*۲.۵
۱۶۷۰ ۲۹.۴ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۳۴*۲.۵
۱۷۲۰ ۲۹.۶ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۳۷*۲.۵
۱۸۳۰ ۳۱.۵ ۲.۳ ۰.۳۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۴۰*۲.۵
۲۳۲۰ ۳۵.۰ ۲.۴ ۰.۳۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۵۰*۲.۵
۲۶۷۰ ۳۷.۵ ۲.۷ ۰.۳۱ ۰.۷ ۵۰*۰.۲۵ ۶۱*۲.۵
Approx
Weight
Kg/km
Approx
Overall
Diameter
mm
Outer
Sheath
Thickness
mm
Dia.Of Ind.
Wire of screen
mm

Insulation
Thickness
mm

No.
Strand x
Diameter
N*Dmm
Size
mm 2
۶۴ ۶.۶ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۲*۰.۵
۷۵ ۶.۸ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۳*۰.۵
۹۵ ۷.۴ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۴*۰.۵
۱۱۵ ۸.۰ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۵*۰.۵
۱۲۵ ۹.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۶*۰.۵
۱۳۵ ۹.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۷*۰.۵
۱۵۰ ۱۰.۶ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۸*۰.۵
۱۸۰ ۱۱.۸ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۱۰*۰.۵
۲۰۵ ۱۲.۴ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۱۲*۰.۵
۲۳۰ ۱۳.۰ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۱۴*۰.۵
۲۷۰ ۱۳.۶ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۱۶*۰.۵
۳۴۰ ۱۶.۰ ۱.۵ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۲۰*۰.۵
۴۰۰ ۱۷.۰ ۱.۵ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۲۴*۰.۵
۴۲۰ ۱۷.۶ ۱.۶ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۲۷*۰.۵
۴۵۵ ۱۸.۲ ۱.۶ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۳۰*۰.۵
۵۲۰ ۲۰.۰ ۱.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۳۴*۰.۵
۵۳۵ ۲۰.۴ ۱.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۳۷*۰.۵
۵۸۰ ۲۱.۲ ۱.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۴۰*۰.۵
۷۴۰ ۲۳.۴ ۱.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۵۰*۰.۵
۸۸۰ ۲۴.۶ ۱.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۱۶*۰.۲ ۶۱*۰.۵
۸۲ ۶.۸ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۲*۰.۷۵
۹۴ ۷.۲ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۳*۰.۷۵
۱۱۴ ۷.۸ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۴*۰.۷۵
۱۳۰ ۸.۸ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۵*۰.۷۵
۱۵۴ ۹.۶ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۶*۰.۷۵
۱۵۵ ۹.۶ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۷*۰.۷۵
۱۸۰ ۱۱.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۸*۰.۷۵
۲۳۰ ۱۲.۴ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۱۰*۰.۷۵
۲۶۰ ۱۲.۸ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۱۲*۰.۷۵
۳۰۵ ۱۳.۴ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۱۴*۰.۷۵
۳۴۰ ۱۴.۰ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۱۶*۰.۷۵
۴۲۰ ۱۶.۵ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۲۰*۰.۷۵
۴۸۵ ۱۷.۸ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۲۴*۰.۷۵
۵۲۰ ۱۸.۰ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۲۷*۰.۷۵
۵۷۰ ۱۹.۲ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۳۰*۰.۷۵
۶۴۰ ۲۰.۸ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۳۴*۰.۷۵
۶۷۰ ۲۱.۰ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۳۷*۰.۷۵
۷۳۰ ۲۲.۰ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۴۰*۰.۷۵
۹۲۰ ۲۴.۰ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۵۰*۰.۷۵
۱۱۰۰ ۲۶ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۶ ۲۴*۰.۲ ۶۱*۰.۷۵
Approx
Weight
Kg/km
Approx
Overall
Diameter
mm
Outer
Sheath
Thickness
mm
Dia.Of Ind.
Wire of screen
mm

Insulation
Thickness
mm

No.
Strand x
Diameter
N*Dmm
Size
mm 2
۸۵ ۷.۲ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۲*۱
۱۰۵ ۷.۶ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۳*۱
۱۲۵ ۸.۴ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۴*۱
۱۵۰ ۹.۴ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۵*۱
۱۷۰ ۱۰.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۶*۱
۱۸۰ ۱۰.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۷*۱
۲۱۰ ۱۲.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۸*۱
۲۷۶ ۱۳.۲ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۱۰*۱
۳۱۰ ۱۳.۸ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۱۲*۱
۳۴۰ ۱۴.۴ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۱۴*۱
۴۰۰ ۱۵.۸ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۱۶*۱
۴۸۰ ۱۷.۸ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۲۰*۱
۵۶۰ ۱۹.۸ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۲۴*۱
۶۰۰ ۲۰.۰ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۲۷*۱
۶۶۰ ۲۰.۶ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۳۰*۱
۷۸۰ ۲۲.۲ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۳۴*۱
۸۲۰ ۲۲.۵ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۳۷*۱
۸۸۰ ۲۴.۲ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۴۰*۱
۱۱۰۰ ۲۶.۴ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۵۰*۱
۱۳۰۰ ۲۸.۲ ۲.۲ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۲*۰.۲ ۶۱*۱
۱۱۲ ۸.۰ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۲*۱.۵
۱۳۵ ۸.۵ ۰.۸ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۳*۱.۵
۱۶۵ ۹.۶ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۴*۱.۵
۲۰۰ ۱۰.۲ ۱.۰ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۵*۱.۵
۲۴۰ ۱۱.۶ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۶*۱.۵
۲۵۰ ۱۱.۸ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۷*۱.۵
۲۸۰ ۱۳.۸ ۱.۲ ۰.۱۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۸*۱.۵
۳۶۰ ۱۴.۶ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۱۰*۱.۵
۴۱۰ ۱۵.۲ ۱.۲ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۱۲*۱.۵
۴۸۰ ۱۶.۴ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۱۴*۱.۵
۵۳۰ ۱۷.۲ ۱.۵ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۱۶*۱.۵
۶۵۰ ۲۰.۰ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۲۰*۱.۵
۷۷۰ ۲۱.۴ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۲۴*۱.۵
۸۶۰ ۲۱.۶ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۲۷*۱.۵
۹۵۰ ۲۲.۴ ۱.۸ ۰.۲۱ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۳۰*۱.۵
۱۱۲۰ ۲۴.۴ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۳۴*۱.۵
۱۱۵۰ ۲۴.۶ ۱.۸ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۳۷*۱.۵
۱۲۵۰ ۲۶.۲ ۲.۱ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۴۰*۱.۵
۱۵۸۰ ۲۹.۰ ۲.۲ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۵۰*۱.۵
۱۷۸۰ ۳۰.۸ ۲.۳ ۰.۲۶ ۰.۶ ۳۰*۰.۲۵ ۶۱*۱.۵

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات