توضیحات

کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان زره دار

کابلهای کنترل مسلح (زره دار)

Armoured Control Cables

NYRY-J, NYRY-JZ

کابلهای کنترل مسلح (زره دار)با سیم فولادی گالوانیزه (آرمور)
مطابق استاندارد BS6346 با ولتاژ نامی (۰.۶/۱KV)

Auxiliary cables (P.V.C/SWA/P.V.C)According to BS 6346 – IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569 (0.6/1kv)NYRY
Table 1:Armoured control Cables(1.5mm²)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm
Insulation
Thickniss
mm

Armoring Dia
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۳۷۹ ۶۷ ۱۳.۲۰ ۱.۴۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۳۸ ۵*۱.۵
۴۲۸ ۸۰ ۱۳.۹۰ ۱.۴۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۳۸ ۶*۱.۵
۴۳۹ ۹۴ ۱۴.۰۰ ۱.۴۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۳۸ ۷*۱.۵
۴۸۳ ۱۰۷ ۱۴.۷۰ ۱.۴۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۳۸ ۸*۱.۵
۶۸۲ ۱۳۴ ۱۷.۴۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۱۰*۱.۵
۷۳۳ ۱۶۱ ۱۷.۸۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۱۲*۱.۵
۷۹۰ ۱۸۸ ۱۸.۵۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۱۴*۱.۵
۸۷۸ ۲۱۵ ۱۹.۴۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۱۶*۱.۵
۹۵۹ ۲۵۵ ۲۰.۲۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۱۹*۱.۵
۱۰۳۱ ۲۸۲ ۲۱.۰۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۲۱*۱.۵
۱۲۰۳ ۳۲۲ ۲۳.۴۰ ۱.۷۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۳۸ ۲۴*۱.۵
۱۵.۲ ۴۰۳ ۲۵.۱۰ ۱.۷۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۳۸ ۳۰*۱.۵
۱۸۱۸ ۵۳۷ ۲۷.۷۰ ۱.۸۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۳۸ ۴۰*۱.۵

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm
Insulation
Thickniss
mm

Armoring Dia
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2
۵۰۸ ۱۰۹ ۱۵.۳۰ ۱.۴۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۷۸ ۵*۲.۵
۵۸۱ ۱۳۱ ۱۶.۵۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۷۸ ۶*۲.۵
۵۶۷ ۱۵۲ ۱۶.۰۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۰.۹۰ ۱*۱.۷۸ ۷*۲.۵
۷۹۵ ۱۷۴ ۱۸.۶۰ ۱.۵۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۷۸ ۸*۲.۵
۹۳۰ ۲۱۸ ۲۰.۸۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۷۸ ۱۰*۲.۵
۹۷۷ ۲۶۲ ۲۰.۵۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۷۸ ۱۲*۲.۵
۱۱۰۹ ۳۰۷ ۲۲.۱۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۷۸ ۱۴*۲.۵
۱۲۲۰ ۳۵۱ ۲۳.۲۰ ۱.۶۰ ۰.۸ ۱.۲۵ ۱*۱.۷۸ ۱۶*۲.۵
۱۴۶۰ ۴۱۷ ۲۴.۵۰ ۱.۷۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۱۹*۲.۵
۱۶۴۵ ۴۶۱ ۲۶.۵۰ ۱.۷۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۲۱*۲.۵
۱۸۷۰ ۵۲۶ ۲۹.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۲۴*۲.۵
۱۸۸۰ ۵۹۶ ۲۸.۴۰ ۱.۸۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۲۷*۲.۵
۲۱۰۹ ۶۵۸ ۳۰.۴۰ ۱.۸۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۳۰*۲.۵
۲۴۵۰ ۸۱۷ ۳۲.۶۰ ۱.۹۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۲۷*۲.۵
۲۵۶۶ ۸۸۳ ۳۳.۶۰ ۱.۹۰ ۰.۸ ۱.۶۰ ۱*۱.۷۸ ۴۰*۲.۵

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

ساير محصولات مرتبط را ببینید

نمایش همه محصولات