توضیحات

کابل های قدرت چند رشته ای ساده

کابل‌های قدرت چند رشته‌
گرد و سکتور مسی و آلومینیومی

Multi Core Power Cables With Copper or Aluminium Conductor

NYY-O, NYY-J, N2XY, NAYY-J, NA2XY-O

کابلهای قدرت دو رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J

Table1:Power Cables(NYY-o,j2 cores)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۱۶۶ ۲۷ ۱۱.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۲*۱.۵
۲۰۱ ۴۴ ۱۲.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۲*۱.۵
۲۶۹ ۷۱ ۱۳.۲ ۱.۸۰ ۱.۰۰ ۱*۲.۲۳ ۲*۴
۳۲۶ ۱۰۸ ۱۴.۲ ۱.۸۰ ۱.۰۰ ۱*۲.۷۶ ۲*۶
۴۷۱ ۱۷۷ ۱۶.۸ ۱.۸۰ ۱.۰۰ ۱*۳.۵۷ ۲*۱۰
۶۹۸ ۲۸۵ ۱۹.۸ ۱.۸۰ ۱.۰۰ ۷*۱.۷۰ ۲*۱۶rm
۱۰.۶۰ ۴۳۹ ۲۳.۶ ۱.۸۰ ۱.۲ ۷*۲.۱۴ ۲*۲۵rm
۱۳.۵۲ ۶۱۶ ۲۶.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۲ ۷*۲.۵۲ ۲*۳۵rm
۱۷.۳۲ ۸۳۱ ۲۹.۶ ۱.۸۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۲*۵۰rm
۲۲۹۵ ۱۱۹۴ ۳۲.۷ ۱.۸۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۲*۷۰rm

کابلهای قدرت سه رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J

Table 2:Power Cables (NYY-O , J 3 Cores)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۱۸۸ ۴۰ ۱۱.۴۱ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۳*۱.۵
۲۳۲ ۶۶ ۱۲.۲۲ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۳*۲.۵
۳۱۱ ۱۰۷ ۱۴.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۲۳ ۳*۴
۳۹۵ ۱۶۱ ۱۵.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۷۶ ۳*۶
۵۷۹ ۲۶۵ ۱۷.۳۴ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۳.۵۷ ۳*۱۰
۸۹۰ ۴۲۸ ۲۱.۱۳ ۲.۰۰ ۱.۰ ۷*۱.۷۰ ۳*۱۶rm
۱۳۲۸ ۶۶۰ ۲۵.۴۴ ۲.۰۰ ۱.۲ ۷*۲.۱۴ ۳*۲۵rm
۱۷۷۳ ۹۲۶ ۲۸.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۲ ۷*۲.۵۲ ۳*۳۵rm
۲۲۴۳ ۱۲۵۱ ۳۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۳*۵۰rm
۱۷۲۴ ۱۲۶۲ ۲۵.۲۳ ۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۳*۵۰sm
۲۹۷۳ ۱۷۹۸ ۳۶.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۷۰rm
۲۳۸۹ ۱۸۶۳ ۲۸.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۲۲ ۳*۷۰sm
۳۱۹۶ ۲۵۱۹ ۳۲.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۶۰ ۱۹*۲.۵۸ ۳*۹۵sm
۳۸۸۰ ۳۱۲۸ ۳۵.۱۱ ۲.۲۰ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۱۱ ۳*۱۲۰sm
۴۷۴۵ ۳۸۷۵ ۳۸.۱۳ ۲.۲۰ ۱.۸۰ ۳۷*۲.۳۰ ۳*۱۵۰sm
۶۰۰۵ ۴۸۸۲ ۴۱.۲۴ ۲.۶۰ ۲.۰۰ ۳۷*۲.۵۸ ۳*۱۸۵sm
۷۷۰۶ ۶۳۷۷ ۴۶.۰۰ ۲.۶۰ ۲.۲۰ ۳۷*۲.۹۳ ۳*۲۴۰sm
۹۴۶۵ ۷۹۰۴ ۵۲.۳۰ ۲.۸۰ ۲.۴۰ ۳۷*۳.۲۸ ۳*۳۰۰sm

کابلهای قدرت چهار رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J

Table 3:Power Cables (NYY-O,J 4 Cores)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۲۲۰ ۵۴ ۱۲.۲۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۴*۱.۵
۲۷۶ ۸۷ ۱۳.۱۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۴*۲.۵
۳۷۶ ۱۴۲ ۱۵.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۲۳ ۴*۴
۴۸۳ ۲۱۵ ۱۶.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۲۳ ۴*۶
۷۱۵ ۳۵۳ ۱۹.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۳.۵۷ ۴*۱۰
۱۱۴۸ ۵۷۰ ۲۴.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰ ۷*۱.۷۰ ۴*۱۶rm
۱۶۱۲ ۸۷۹ ۲۸.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۲ ۷*۲.۱۴ ۴*۲۵rm
۲۱۳۶ ۱۲۳۵ ۳۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۲ ۷*۲.۵۲ ۴*۳۵rm
۲۷۷۶ ۱۶۶۵ ۳۵.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۴*۵۰rm
۲۲۶۰ ۱۶۸۲ ۳۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۸۲ ۴*۵۰sm
۳۷۷۳ ۲۳۹۲ ۳۹.۵۰ ۲.۲۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۴*۷۰rm
۳۱۴۸ ۲۴۸۴ ۳۴.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۲۲ ۴*۷۰sm

کابلهای قدرت پنج رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J

Table 3:Power Cables (NYY-O , J 5 Cores)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۲۵۴ ۶۷ ۱۳.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۳۸ ۵*۱.۵
۳۲۳ ۱۰۹ ۱۴.۰۰ ۱.۸۰ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۵*۲.۵
۴۴۳ ۱۷۷ ۱۶.۰۰ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۲۳ ۵*۴
۵۷۳ ۲۶۸ ۱۷.۳۱ ۱.۸۰ ۱.۰ ۱*۲.۷۶ ۵*۶
۸۹۳ ۴۴۱ ۲۱.۷۰ ۲.۰۰ ۱.۰ ۱*۳.۵۷ ۵*۱۰
۱۳۸۰ ۷۱۳ ۲۶.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰ ۷*۱.۷۰ ۵*۱۶rm
۲۰۱۹ ۱۱۰۰ ۳۰.۷۱ ۲.۲۰ ۱.۲ ۷*۲.۱۴ ۵*۲۵rm
۲۶۲۴ ۱۵۴۳ ۳۴.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۲ ۷*۲.۵۲ ۵*۳۵rm
۳۳۸۳ ۲۰۸۱ ۳۸.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۵*۵۰rm
۴۵۵۸ ۲۹۹۲ ۴۳.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۵*۷۰rm

کابلهای قدرت سه و نیم رشته
با عایق و روکش P.V.C  برای ولتاژ ۰.۶/۱kv
مطابق استاندارد VDE 0271 , IEC60502 , ISIRI 3569   نوع NYY-O,J

Table 4:Power Cables (NYY-O , J 3.5 Cores)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۱۵۳۱ ۸۰۰ ۲۷.۵۰ ۲.۰۰ ۱.۲+۱.۰ ۷*۲.۱۴,۷*۱.۷۰ ۳*۲۵+۱۶rm
۱۹۱۵ ۱۰۶۶ ۳۰.۳۰ ۲.۰۰ ۱.۲+۱.۰ ۷*۲.۱۴,۷*۱.۷۰ ۳*۳۵+۱۶rm
۲۰۸۱ ۱۴۷۹ ۲۹.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۴+۱.۲ ۱۹*۱.۸۲,۷*۲.۱۱ ۳*۵۰+۲۵sm/rm
۲۸۵۹ ۲۱۷۳ ۳۲.۳۰ ۲.۰۰ ۱.۴+۱.۲ ۱۹*۲.۲۲,۷*۲.۵۰ ۳*۷۰+۳۵sm/rm
۳۷۵۲ ۲۹۱۱ ۳۷.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۶+۱.۴ ۱۹*۲.۵۸,۱۹*۱.۸۲ ۳*۹۵+۵۰sm
۴۶۷۳ ۳۷۵۸ ۴۰.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۶+۱.۴ ۳۷*۲.۱۴,۱۹*۲.۲۲ ۳*۱۲۰+۷۰sm
۵۵۱۹ ۴۴۹۵ ۴۳.۰۰ ۲.۲۰ ۱.۶+۱.۴ ۳۷*۲.۳۰,۱۹*۲.۲۲ ۳*۱۵۰+۷۰sm
۷۰۶۱ ۵۷۱۹ ۵.۱۵۰ ۲.۶۰ ۲.۰+۱.۶ ۳۷*۲.۵۸,۱۹*۲.۵۸ ۳*۱۸۵+۹۵sm
۸۹۷۲ ۷۴۲۱ ۵۴.۰۰ ۲.۶۰ ۲.۲+۱.۶ ۳۷*۲.۹۳,۳۷*۲.۱۱ ۳*۲۴۰+۱۲۰sm
۱۱۱۰۴ ۹۱۹۷ ۶۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۴+۱.۸ ۳۷*۳.۲۸,۳۷*۲.۳۰ ۳*۳۰۰+۱۵۰sm

کابل‌های قدرت دو رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایق XLPE و روکش PVC
با ولتاژ
NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹
IEC 60502 , VDE 0271

Table 5:Power Cables (NA2XY-O, J 2 Cores)
وزن تقریبی کابل

Kg/km

حداقل مقاومت عایقی در دمای

۲۰c(/km)

حداکثر مقاومت  الکتریکی در دمای

۲۰c(/km)

قطر تقریبی کابل

mm

ضخامت فیلر(mm) ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق
mm
ساختار هادی

No – mm

سایز کابل

mm2

۳۵۱ ۰.۵۲۷ ۳.۰۸ ۱۵.۳ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۱*۳.۵۰ ۲*۱۰
۵۰۰ ۰.۳۸۶ ۱.۹۱ ۱۸.۴ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۷*۱.۷۰ ۲*۱۶
۷۰۲ ۰.۳۸۳ ۱.۲ ۲۱.۷ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۱۴ ۲*۲۵
۹۵۵ ۰.۳۴۲ ۰.۸۶۸ ۲۳.۹ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۵۰ ۲*۳۵
۳۹۵ ۰.۵۲۷ ۳.۰۸ ۱۶.۲ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۱*۳.۵۰ ۳*۱۰
۵۶۳ ۰.۳۸۶ ۱.۹۱ ۱۹.۴ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۷*۱.۷۰ ۳*۱۶
۷۹۷ ۰.۳۸۳ ۱.۲ ۲۳ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۱۴ ۳*۲۵
۹۷۲ ۰.۳۴۲ ۰.۸۶۸ ۲۵.۳ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۵۰ ۳*۳۵
۴۶۱ ۰.۵۲۷ ۳.۰۸ ۱۸.۴ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۱*۳.۵۰ ۴*۱۰
۶۶۰ ۰.۳۸۶ ۱.۹۱ ۲۱ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۷ ۷*۱.۷۰ ۴*۱۶
۹۳۹ ۰.۳۸۳ ۱.۲ ۲۵.۱ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۱۴ ۴*۲۵
۱۱۵۲ ۰.۳۴۲۳۵۱ ۰.۸۶۸ ۲۷.۷ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹ ۷*۲.۵۰ ۴*۳۵
۸۶۴ ۰.۳۹۵۰۰۳-۰.۴۳ ۱.۲-۱.۹۱ ۲۵.۱ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹/۰.۷ ۷*۲.۱۷-۷*۱.۷۰ ۳*۲۵+۱۶
۱۰۳۱ ۰.۳۴۲-۰.۴۳ ۰.۸۶۸-۱.۹۱ ۲۷.۷ ۱/۰ ۱.۸ ۰.۹/۰.۷ ۷*۲.۵۰-۷*۱.۷۰ ۳*۳۵+۱۶

کابل‌های قدرت سه و چهار رشته با مشخصات هادی آلومینیومی عایق XLPE و روکش PVC
با ولتاژ
NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹
IEC 60502 , VDE 0271

Table 6:Power Cables (NA2XY-O , J 3 &4 Cores)
Weight Appr.
Kg/km
حداقل مقاومت عایقی
در دمای
۹۰c(Ω/km)
حداکثر مقاومت  الکتریکی
در دمای
۲۰c(Ω/km)
قطر تقریبی کابل
mm
ضخامت روکش
mm
ضخامت عایق
mm
ساختار هادی

No – mm

سایز کابل

mm2

۸۳۱ ۰.۳۵۶ ۰.۶۴۱ ۲۴.۲ ۱.۸ ۱.۰ ۷*۲.۹۳ ۳*۵۰
۱۰۵۲ ۰.۳۳۳ ۰.۴۴۳ ۲۷.۸ ۱.۹ ۱.۱ ۱۹*۲.۱۴ ۳*۷۰
۱۴۳۶ ۰.۲۹۰ ۰.۳۲۰ ۳۱.۴ ۲ ۱.۱ ۱۹*۲.۵۲ ۳*۹۵
۱۷۱۶ ۰.۲۸۲ ۰.۲۵۳ ۳۳.۸ ۲.۱ ۱.۲ ۳۷*۲.۰۵ ۳*۱۲۰
۲۰۹۹ ۰.۲۹۴ ۰.۲۰۶ ۳۷.۸ ۲.۳ ۱.۴ ۳۷*۲.۲۳ ۳*۱۵۰
۲۵۲۴ ۰.۳۰۱ ۰.۱۶۴ ۴۱.۲ ۲.۴ ۱.۶ ۳۷*۲.۵۲ ۳*۱۸۵
۳۲۶۵ ۰.۲۸۳ ۰.۱۲۵ ۴۶.۲ ۲.۶ ۱.۷ ۳۷*۲.۸۳ ۳*۲۴۰
۹۲۸ ۰.۳۵۶-۰.۳۹۳ ۰.۶۴۱ ۲۶.۶ ۱.۸ ۱.۰/۰.۹ ۷*۲.۹۳/۷*۲.۱۴ ۳*۵۰/۲۵
۱۸۹ ۰.۳۳۳-۰.۳۴۲ ۰.۴۴۳ ۲۹.۸ ۱.۹ ۱.۱/۰.۹ ۱۹*۲.۱۴/۷*۲.۵۰ ۳*۷۰/۳۵
۱۶۳۷ ۰.۲۹۰-۰.۳۵۶ ۰.۳۲۰ ۳۴.۲ ۲.۱ ۱.۱/۱.۰ ۱۹*۲.۵۲/۱۹*۱.۸۱ ۳*۹۵/۵۰
۱۹۸۶ ۰.۲۸۲-۰.۳۳۳ ۰.۲۵۳ ۳۷.۲ ۲.۲ ۱.۲/۱.۱ ۱۹*۲.۸۳/۱۹*۲.۱۴ ۳*۱۲۰/۷۰
۲۳۶۱ ۰.۲۹۴-۰.۳۳۳ ۰.۲۰۶ ۴۱.۲ ۲.۳ ۱.۴/۱.۱ ۳۷*۲.۲۳/۱۹*۲.۱۴ ۳*۱۵۰/۷۰
۲۸۸۷ ۰.۳۰۱-۰.۲۹۰ ۰.۱۶۴ ۴۵.۶ ۲.۵ ۱.۶/۱.۱ ۳۷*۲.۵۲/۱۹*۲.۵۲ ۳*۱۸۵/۹۵
۳۷۲۶ ۰.۲۸۳-۰.۲۸۲ ۰.۱۲۵ ۵۱.۴ ۲.۷ ۱.۷/۱.۲ ۳۷*۲.۸۳/۱۹*۲.۸۵ ۳*۲۴۰/۱۲۰
۱۰۹۳ ۰.۳۵۶ ۰.۶۴۱ ۲۷.۴ ۱.۹ ۱.۰ ۷*۲.۹۳ ۴*۵۰
۱۸۸۴ ۰.۲۹۰ ۰.۳۲۰ ۳۵.۸ ۲.۱ ۱.۱ ۱۹*۲.۵۲ ۴*۹۵
۲۲۶۶ ۰.۲۸۲ ۰.۲۵۳ ۳۹.۲ ۲.۳ ۱.۲ ۱۹*۲.۸۳ ۴*۱۲۰
۲۷۹۶ ۰.۲۹۴ ۰.۲۰۶ ۴۳.۲ ۲.۴ ۱.۴ ۳۷*۲.۲۳ ۴*۱۵۰

طبق سفارش مشتری با عایق PVC  تولید خواهد شد.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات