توضيحات پروژه

کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی

کابل‌های قدرت تک رشته
مسی و آلومینیومی

Single Core Power Cables With Copper or Aluminium Conductor

NYY, N2XY, NAYY, NA2XY

کابل‌های قدرت تک رشته نوع NYY با عایق و روکش P.V.C برای ولتاژ (۰.۶/۱KV)
مطابق استاندارد(ISIRI 3569, IEC 60502,VDE 0271)

Table1:Power Cables (NYY)
P.V.C-Insulated And Sheathed , single Core Power Cables
Weight Appr.Kg/km Copper Weight Appr.Kg/km Overall Dia.Appr.mm Sheath Thicknessmm Insulation Thicknissmm No.of Strands Dia.mm No.of Conductors Cross-Section
mm2
۱۵۲ ۸۸ ۸.۳۷ ۱.۴ ۱.۰۰ ۱*۳.۵۷ ۱*۱۰
۲۳۴.۳ ۱۴۲ ۹.۹ ۱.۴ ۱.۰۰ ۷*۱.۷۰ ۱*۱۶rm
۲۳۴.۴ ۲۱۸ ۱۱.۶۲ ۱.۴ ۱.۲۰ ۷*۲.۱۴ ۱*۲۵rm
۴۳۶ ۳۰۶ ۱۲.۷۶ ۱.۴ ۱.۲۰ ۷*۲.۵۲ ۱*۳۵rm
۵۶۹ ۴۱۳ ۱۴.۵ ۱.۴ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۱*۵۰rm
۷۷۳.۶ ۵۹۴ ۱۶.۵ ۱.۵ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۱*۷۰rm
۱۰۶۷ ۸۳۱ ۱۹.۰۰ ۱.۶ ۱.۶۰ ۱۹*۲.۵۲ ۱*۹۵rm
۱۳۱۱ ۱۰۴۷ ۲۰.۶۱ ۱.۶ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۰۳ ۱*۱۲۰rm
۱۶۴۸ ۱۳۲۴ ۲۲.۷۵ ۱.۷ ۱.۸۰ ۳۷*۲.۲۵ ۱*۱۵۰rm
۲۰۰۷ ۱۶۳۱ ۲۵.۰۰ ۱.۷ ۲.۰۰ ۳۷*۲.۵۲ ۱*۱۸۵rm
۲۶۴۶ ۲۱۷۶ ۲۸.۴۵ ۱.۹ ۲.۲۰ ۶۱*۲.۲۵ ۱*۲۴۰rm
۳۲۹۹ ۲۷۱۶ ۳۱.۴۸ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶۱*۲.۵۲ ۱*۳۰۰rm
۴۲۴۷ ۳۵۳۶ ۳۵.۰۵ ۲.۱ ۲.۶۰ ۶۱*۲.۸۵ ۱*۴۰۰rm
۵۲۶۵ ۴۴۵۸ ۳۸.۸ ۲.۲ ۲.۸۰ ۶۱*۳.۲۰

۱*۵۰۰rm

کابل های قدرت  تک رشته با مشخصات  هادی آلومینیومی  عایقXLPE و روکش PVC
با ولتاژ
NA2XY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹
IEC 60502 , VDE 0271

Table2:Power Cables (NA2XY)
P.V.C-Insulated And Sheathed , single Core Power Cables
Weight Appr.
Kg/km
حداقل مقاومت عایقی
در دمای
۹۰c
حداکثر مقاومت  الکتریکی
در دمای
۲۰c
قطر تقریبی کابل
mm
ضخامت روکش
mm
ضخامت عایق
mm
ساختار هادی

No – mm

سایز کابل

mm2

۱۲۸ ۰.۳۸۶ ۱.۹۱ ۹.۲ ۱.۴ ۰.۷ ۷*۱.۷z0 ۱*۱۶
۱۸۰ ۰.۳۹۳ ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۴ ۰.۹ ۷*۲.۱۲ ۱*۲۵
۲۲۳ ۰.۳۴۲ ۰.۸۶۸ ۰.۸۶۸ ۱.۴ ۰.۹ ۷*۲.۵۰ ۱*۳۵
۲۸۸ ۰.۲۳۲ ۰.۶۴۱ ۰.۶۴۱ ۱.۴ ۱.۰ ۷*۲.۹۳ ۱*۵۰
۳۶۹ ۰.۳۰۱ ۰.۴۴۳ ۰.۴۴۳ ۱.۴ ۱.۱ ۱۹*۲.۱۲ ۱*۷۰
۴۹۱ ۰.۲۵۸ ۰.۳۲۰ ۰.۳۲۰ ۱.۵ ۱.۱ ۱۹*۲.۵۰ ۱*۹۵
۵۸۵ ۰.۲۵۱ ۰.۲۵۳ ۰.۲۵۳ ۱.۵ ۱.۲ ۱۹*۲.۸۲ ۱*۱۲۰
۷۰۰ ۰.۲۶۴ ۰.۲۰۶ ۰.۲۰۶ ۱.۶ ۱.۴ ۳۷*۲.۲۲ ۱*۱۵۰
۸۷۴ ۰.۲۶۷ ۰.۱۶۴ ۰.۱۶۴ ۱.۶ ۱.۶ ۳۷*۲.۵۰ ۱*۱۸۵
۱۱۰۳ ۰.۲۵۰ ۰.۱۲۵ ۰.۱۲۵ ۱.۷ ۱.۷ ۳۷*۲.۸۲ ۱*۲۴۰
۱۳۷۰ ۰.۲۳۶ ۰.۱۰۰ ۰.۱۰۰ ۱.۸ ۱.۸ ۳۷*۳.۱۴ ۱*۳۰۰
۱۷۳۰ ۰.۲۳۱ ۰.۰۷۷۸ ۰.۰۷۷۸ ۱.۹ ۲.۰ ۶۱*۲.۸۵ ۱*۴۰۰
۲۱۳۵ ۰.۲۲۶ ۰.۰۶۰۵ ۰.۰۶۰۵ ۲.۰ ۲.۲ ۶۱*۳.۲۰ ۱*۵۰۰

استفاده  از این کابلها  برا ی مصارف روشنایی و خطوط  توزیع فشار  ضعیف  تا  ۱۰۰۰ ولت  در مراکز  مسکونی و صنعتی  می باشد این کابلها در داخل  یا بیرون ساختمان ، زیرزمین، داخل آب و داخل کانالها جایی که احتمال  آسیب مکانیکی  وجود نداشته  باشد نصب  می شوند.

طبق سفارش مشتری با عایق PVC  تولید خواهد شد.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات