توضيحات پروژه

کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی زره دار

کابل‌های قدرت تک رشته
مسی و آلومینیومی(زره دار)

Single Core Power Armoured Cables With Copper or Aluminium Conductor

NYRY, NYBY, N2XRY, N2XBY, NAYRY, NAYBY, NA2XRY, NA2XBY

کابل‌های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی مسلح (زره دار)
مطابق استاندارد  IEC 60502 – VDE 0271 – ISIRI 3569
با ولتاژ نامی (۰.۶-۱ KV)

Table1:Armoured cables (1 core)

Weight Appr.
Kg/km

Copper
Weight Appr.
Kg/km

Overall
Dia.Appr.
mm

Sheath
Thickness
mm

Insulation
Thickniss
mm

Armoring Dia
mm

No.of
Strands Dia.
mm

No.of Conductors
Cross-Section
mm2

۹۹۴ ۴۱۳ ۱۹.۰۰ ۱.۵۰ ۱.۴۰ ۱.۲۵ ۱۹*۱.۷۶ ۱*۵۰rm
۱۲۴۰ ۵۹۳ ۲۰.۶۰ ۱.۶۰ ۱.۴۰ ۱.۲۵ ۱۹*۲.۱۴ ۱*۷۰rm
۱۵۹۳ ۸۳۱ ۲۳.۰۰ ۱.۶۰ ۱.۶۰ ۱.۲۵ ۱۹*۲.۵۲ ۱*۹۵
۲۰۵۰ ۱۰۴۷ ۲۵.۹۰ ۱.۷۰ ۱.۶۰ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۰۳ ۱*۱۲۰
۲۴۵۱ ۱۳۲۴ ۲۸.۰۰ ۱.۷۰ ۱.۸۰ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۲۵ ۱*۱۵۰
۲۸۹۶ ۱۶۳۱ ۳۰.۳۰ ۱.۸۰ ۲.۰۰ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۵۲ ۱*۱۸۵
۳۶۷۹ ۲۱۷۶ ۳۴.۰۰ ۱.۹۰ ۲.۲۰ ۱.۶۰ ۶۱*۲.۲۵ ۱*۲۴۰
۴۶۰۵ ۲۷۱۰ ۳۶.۷۰ ۱.۹۰ ۲.۴۰ ۲.۰۰ ۶۱*۲.۵۲ ۱*۳۰۰
۵۷۴۳ ۳۵۳۶ ۴۱.۴۰ ۲.۱۰ ۲.۶۰ ۲.۰۰ ۶۱*۲.۸۵ ۱*۴۰۰
۷۳۸۰ ۴۴۵۷ ۴۶.۴۰ ۲.۱۰ ۲.۸۰ ۲.۰۰ ۶۱*۳.۲۰ ۱*۵۰۰

کابل‌های قدرت  تک رشته با مشخصات  هادی آلومینیومی عایقXLPE و روکش PVC
با ولتاژ
NA2XYRY) 0.6/1 – KV)
مطابق استاندارد  ۳۵۶۹
IEC 60502 , VDE 0271

Table2: Armoured cables (1 core)
Weight Appr.
Kg/km
حداقل مقاومت عایقی
در دمای
۹۰c
حداکثر مقاومت  الکتریکی
در دمای
۲۰c
قطر تقریبی کابل
mm
ضخامت روکش
mm
ضخامت عایق
mm

قطر آرمور
mm

ساختار هادی

No – mm

سایز کابل

mm2

۲۸۸ ۰.۲۳۲ ۰.۶۴۱ ۰.۶۴۱ ۱.۴ ۱.۰ ۱.۲۵ ۷*۲.۹۳ ۱*۵۰
۳۶۹ ۰.۳۰۱ ۰.۴۴۳ ۰.۴۴۳ ۱.۴ ۱.۱ ۱.۲۵ ۱۹*۲.۱۲ ۱*۷۰
۴۹۱ ۰.۲۵۸ ۰.۳۲۰ ۰.۳۲۰ ۱.۵ ۱.۱ ۱.۲۵ ۱۹*۲.۵۰ ۱*۹۵
۵۸۵ ۰.۲۵۱ ۰.۲۵۳ ۰.۲۵۳ ۱.۵ ۱.۲ ۱.۶۰ ۱۹*۲.۸۲ ۱*۱۲۰
۷۰۰ ۰.۲۶۴ ۰.۲۰۶ ۰.۲۰۶ ۱.۶ ۱.۴ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۲۲ ۱*۱۵۰
۸۷۴ ۰.۲۶۷ ۰.۱۶۴ ۰.۱۶۴ ۱.۶ ۱.۶ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۵۰ ۱*۱۸۵
۱۱۰۳ ۰.۲۵۰ ۰.۱۲۵ ۰.۱۲۵ ۱.۷ ۱.۷ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۸۲ ۱*۲۴۰
۱۳۷۰ ۰.۲۳۶ ۰.۱۰۰ ۰.۱۰۰ ۱.۸ ۱.۸ ۲.۰۰ ۳۷*۳.۱۴ ۱*۳۰۰
۱۷۳۰ ۰.۲۳۱ ۰.۰۷۷۸ ۰.۰۷۷۸ ۱.۹ ۲.۰ ۲.۰۰ ۶۱*۲.۸۵ ۱*۴۰۰
۲۱۳۵ ۰.۲۲۶ ۰.۰۶۰۵ ۰.۰۶۰۵ ۲.۰ ۲.۲ ۲.۰۰ ۶۱*۳.۲۰ ۱*۵۰۰

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات