توضيحات پروژه

کابل های ابزار دقیق

کابل‌های ابزار دقیق

Precision Instruments Cables

RE-2Y(ST)Y, RE-2Y(ST)YRY

کابل های ابزار دقیق تک و چند زوج با عایق پلی اتلین ، شیلد نهایی و روکش پی وی سی

RE-2Y (st)Y / 300/500 V

NO.Pair
mm۲
NO.strand x
diameter
N X D mm
Insulation
Thickness
mm
Outer
Sheath
Thickness
mm
Overall
diameter
Approx
mm
Approx
Weight
Kg/km
۰.۵ mm۲ (solid) ۱x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۰.۸ ۵.۵ ۳۵
۲x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۰.۸ ۶.۸ ۵۵
۵x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۱ ۱۰.۹ ۱۲۵
۱۰x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۲ ۱۴.۴ ۲۱۵
۱۵x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۲ ۱۶.۵ ۳۰۰
۲۰x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۳ ۱۸.۸ ۳۸۵
۳۰x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۳ ۲۲.۳ ۵۴۵
۵۰x2x0.5 ۱×۰.۸ ۰.۵ ۱.۵ ۲۸.۵ ۸۷۵
۱.۰ mm۲ (solid) ۱x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۰.۸ ۶.۶ ۵۰
۲x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۰.۸ ۸.۰ ۸۰
۵x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۱.۲ ۱۳.۵ ۲۰۵
۱۰x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۱.۲ ۱۷.۷ ۳۵۰
۱۵x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۱.۳ ۲۰.۶ ۵۰۰
۲۰x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۱.۵ ۲۴.۰ ۶۷۰
۳۰x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۱.۵ ۲۸.۵ ۹۷۵
۵۰x2x1 ۱×۱.۱۳ ۰.۶ ۲.۰ ۳۶.۶ ۱۵۸
۰.۵ mm۲

(flexible)

۱x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۰.۸ ۶.۲ ۴۵
۲x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۰.۸ ۷.۶ ۶۰
۵x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۱ ۱۲.۴ ۱۴۵
۱۰x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۲ ۱۶.۵ ۲۴۰
۱۵x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۳ ۱۹.۲ ۳۴۲
۲۰x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۳ ۲۱.۶ ۴۳۶
۳۰x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۵ ۲۶.۴ ۶۴۵
۵۰x2x0.5 ۱۶×۰.۲ ۰.۶ ۱.۷ ۳۳.۴ ۱۰۲۰
۰.۷۵ mm۲

(flexible)

۱x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۰.۸ ۶.۷ ۵۰
۲x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۰.۹ ۸.۴ ۷۵
۵x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۱.۲ ۱۳.۸ ۱۸۴
۱۰x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۱.۳ ۱۸.۴ ۳۳۰
۱۵x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۱.۳ ۲۱.۰ ۴۴۵
۲۰x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۱.۵ ۲۴.۵ ۶۰۰
۳۰x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۱.۷ ۲۹.۵ ۸۴۰
۵۰x2x0.75 ۲۴×۰.۲ ۰.۶ ۲.۰ ۳۷.۶ ۱۳۸۰
۱.۵ mm۲

(stranded)

۱x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۰.۸ ۷.۵ ۷۰
۲x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۰.۹ ۹.۴ ۱۲۰
۵x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۱.۲ ۱۵.۶ ۲۸۰
۱۰x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۱.۳ ۲۱.۰ ۵۲۰
۱۵x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۱.۵ ۲۴.۵ ۷۴۰
۲۰x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۱.۵ ۲۸.۰ ۹۴۰
۳۰x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۱.۷ ۳۳.۸ ۱۳۸۰
۵۰x2x1.5 ۷×۰.۵۳ ۰.۶ ۲.۰ ۴۳.۲ ۲۲۵۰

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات