توضيحات پروژه

کابل های افشان

کابل‌های قابل انعطاف

Flexible Cables

HO5VV-F, NYMHY, HOVVH۲-F

کابلهای  قابل انعطاف با عایق و روکش PVC  برای ولتاژ ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت  و ۳۰۰/۵۰۰ ولت
مطابق با استاندارد ملی ایرانISIRI  ۳۵۶۹ , ISIRI (607)53

Flexible Cables
P.V.C   Insulated,Non Sheathed Cable with flexible Conductor
۳۰۰/۵۰۰v ACC.TO  ISIRI(607)53
۶۰۰۰/۱۰۰۰v ACC.TO ISIRI 3569
Weight Appr.
Kg/km
Copper
Weight Appr.
Kg/km
Overall
Dia.Appr.
mm
Insulation
Thickniss
mm
No.of
Strands Dia.  mm
Conductors
Cross-Section
mm2
No.of
Conductors
Cross-section
mm2
۴۴ ۹ ۵.۹۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۱۶*۰.۲۰ ۲*۰.۵
۵۷ ۱۴ ۴.۵۰*۶.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۲۴*۰.۲۰ ۲*۰.۷۵
۶۱ ۱۸ ۶.۷۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۳۲*۰.۲۰ ۲*۱
۶۵ ۱۸ ۴.۶۰*۷.۲۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۳۲*۰.۲۰ ۲*۱
۸۷ ۲۷ ۷.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۷۰ ۳۰*۰.۲۰ ۲*۱.۵
۱۳۶ ۴۵ ۹.۴۰ ۱.۰۰ ۰.۸۰ ۵۰*۰.۲۵ ۲*۲.۵
۱۸۳.۴ ۷۱.۴ ۱۰.۷ ۱.۱ ۰.۸ ۵۶*۰.۳۰ ۲*۴
۳۱۰.۰ ۱۰۷.۲ ۱۴.۰ ۱.۸ ۱.۰ ۸۴*۰.۳۰ ۲*۶
۴۲۸.۲ ۱۷۹.۲ ۱۵.۸ ۱.۸ ۱.۰ ۷۹*۰.۴۰ ۲*۱۰
۶۲۰.۶ ۲۸۸.۶ ۱۸.۷ ۱.۸ ۱.۰ ۱۲۶*۰.۴۰ ۲*۱۶
۹۱۱.۹ ۴۹۹.۰ ۲۲.۳ ۱.۸ ۱.۲ ۱۹۶*۰.۴۰ ۲*۲۵
۱۱۹۹.۴ ۶۴۱.۴ ۲۴.۹ ۱.۸ ۱.۲ ۲۸۰*۰.۴۰ ۲*۳۵
۶۸ ۲۱ ۶.۷۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۲۴*۰.۲۰ ۳*۰.۷۵
۷۹ ۲۸ ۷.۱۰ ۰.۸۰ ۰.۶۰ ۳۲*۰.۲۰ ۳*۱
۱۱۰ ۴۱ ۸.۳۰ ۰.۹۰ ۰.۷۰ ۳۰*۲.۵ ۳*۱.۵
۱۷۱ ۶۷ ۱۰.۱۰ ۱.۱۰ ۰.۸۰ ۵۰*۲.۵ ۳*۲.۵
۲۳۲.۷ ۱۰۷.۲ ۱۱.۶ ۱.۲ ۰.۸ ۵۶*۰.۳۰ ۳*۴

طبق سفارش مشتری تا سطح مقطع ۳X240/120 تولید خواهد شد.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات