توضیحات

سیم های مفتولی و نیمه افشان

سیم های ساختمانی نیمه افشان
و مفتول

Inflexible Solid & Stranded Conductor Wires

H05V-U, H07V-U, H07V-R, NYA

سیمهای ساختمانی نیمه افشان با عایق P.V.C   برای ولتاژ ۷۵۰-۴۵۰ ولت
مطابق با استاندارد ملی ایران  ISIRI (607) 01

 Thermoplastic Insulated Semiflexible Wires
P.V.C Insulated,Non Sheathed Wire with  Semiflexible Cconductor For Internal wiring 450 / 750v ACC . To ISIRI (607)01
Weight Appr.
Kg/km
Copper
Weight Appr.
Kg/km
Overall
Dia.Appr.
mm
Insulation
Thickniss
mm
No.of
Strands Dia.  mm
Conductors
Cross-Section
mm2
۲۲ ۱۳ ۳.۰۰ ۰.۷۰ ۷*۰.۵۲ ۱.۵
۳۳ ۲۲ ۴.۰۰ ۰.۸۰ ۷*۰.۶۷ ۲.۵
۵۱ ۳۶ ۴.۶ ۰.۸۰ ۷*۰.۸۵ ۴
۷۱ ۵۳ ۴.۸ ۰.۸۰ ۷*۱.۰۴ ۶
۱۱۸ ۹۰ ۶.۱ ۱.۰۰ ۷*۱.۳۵ ۱۰

سیمهای ساختمانی تک مفتولی(غیرقابل انعطاف) و چند مفتولی  با عایق P.V.C
برای ولتاژ ۷۵۰-۴۵۰ ولت مطابق با استاندارد ملی ایران  ISIRI (607)01  H07V-U,H07-R

Table: Thermopla stic Insulated Wires. ISIRI(607)01,HO7V-R
P.V.C Insulated,Non Sheathed, Single – Core Wire with  Solid(Non Flexible)or stranded copper Cconductor, 450 / 750v ACC . To ISIRI (607)01
Weight Appr.
Kg/km
Copper
Weight Appr.
Kg/km
Overall
Dia.Appr.
mm
Insulation
Thickniss
mm
No.of
Strands Dia.  mm
Conductors
Cross-Section
mm2
۲۱ ۱۳ ۳.۰۰ ۰.۷۰ ۱*۱.۳۸ ۱.۵
۳۱ ۲۲ ۳.۶ ۰.۸۰ ۱*۱.۷۸ ۲.۵
۴۷ ۳۵ ۴.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۲.۲۳ ۴
۶۸ ۵۳ ۵.۰۰ ۰.۸۰ ۱*۲.۷۸ ۶
۱۱۰ ۸۸ ۶.۰۰ ۱.۰۰ ۱*۳.۵۷ ۱۰
۱۷۸ ۱۴۲ ۷.۰۰ ۱.۰۰ ۷*۱.۷۰ ۱۶
۲۷۲ ۲۱۸ ۹.۰۰ ۱.۲۰ ۷*۲.۱۴ ۲۵
۳۷۰ ۳۰۶ ۱۰.۰۰ ۱.۲۰ ۷*۲.۵۲ ۳۵
۴۸۶ ۴۱۳ ۱۲.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۱.۷۸ ۵۰
۶۸۰ ۵۹۳ ۱۳.۰۰ ۱.۴۰ ۱۹*۲.۱۴ ۷۰
۹۴۹ ۸۳۱ ۱۶.۰۰ ۱.۶۰ ۱۹*۲.۵۲ ۹۵
۱۱۷۳ ۱۰۴۷ ۱۷.۰۰ ۱.۶۰ ۳۷*۲.۰۳ ۱۲۰
۱۴۸۴ ۱۳۲۴ ۱۹.۰۰ ۱.۸۰ ۳۷*۲.۲۵ ۱۵۰
۱۸۲۸ ۱۶۳۱ ۲۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳۷*۲.۵۲ ۱۸۵
۲۴۱۶ ۲۱۷۶ ۲۵.۰۰ ۲.۲۰ ۶۱*۲.۲۵ ۲۴۰
۳۲۶۰ ۲۷۵۷ ۲۷.۵ ۲.۴ ۶۱*۲.۵۲ ۳۰۰

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات