توضیحات

سیم های افشان

سیمهای ساختمانی قابل انعطاف

Flexible Wires

HO5V-k, H07V-K, NYAF

اگر میخواهید درباره سیم و کابل افشان بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید: سیم و کابل افشان

سیم افشان - کابل افشان - کابل مسین

سیمهای ساختمانی قابل انعطاف با عایق P.V.C برای ولتاژ ۵۰۰-۳۰۰ ولت
مطابق با استاندارد ملی ایران  ISIRI (607) 06 – HO5V-K

Table 1: Thermoplastic Insulated Flexible Wires ISIRI [607]06, HO5V-K
P.V.C Insulated, Non Sheathed Wire with flexible conductor For
Internal wiring 300 / 500v
ACC.To ISIRI (607)06
Weight Appr.
Kg/km
Copper
Weight Appr.
Kg/km
Overall
Dia.Appr.
mm
Insulation
Thickniss
mm
No.of
Strands Dia.  mm
Conductors
Cross-Section
mm2
۹ ۵ ۲.۵ ۰.۶۰ ۱۶*۰.۲۰ ۰.۵
۱۲ ۷ ۲.۷ ۰.۶۰ ۲۴*۰.۲۰ ۰.۷۵
۱۵ ۹ ۲.۸ ۰.۶۰ ۳۲*۰.۲۰ ۱

سیمهای ساختمانی قابل انعطاف با عایق P.V.C برای ولتاژ ۷۵۰-۴۵۰ ولت
مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI (607) 02 – HO7V-K

Table 2: Thermoplastic Insulated Flexible Wires ISIR [607]02, HO7V-K
P.V.C Insulated,Non Sheathed Wire with flexible conductor For
Internal wiring 450 / 750v
Weight Appr.
Kg/km
Copper
Weight Appr.
Kg/km
Overall
Dia.Appr.
mm
Insulation
Thickniss
mm
No.of
Strands Dia.  mm
Conductors
Cross-Section
mm2
۲۱ ۱۳ ۳.۰۰ ۰.۷۰ ۳۰*۰.۲۵ ۱.۵
۳۳ ۲۲ ۳.۷۰ ۰.۸۰ ۵۰*۰.۲۵ ۲.۵
۴۹ ۳۶ ۴.۳۰ ۰.۸۰ ۵۶*۰.۳۰ ۴
۷۱ ۵۴ ۵.۰۰ ۰.۸۰ ۸۴*۰.۳۰ ۶
۱۱۸ ۹۱ ۶.۲۰ ۱.۰۰ [۶(۱۲)+۱(۸)]۰.۴۰ ۱۰
۱۸۱ ۱۴۴ ۷.۴۰ ۱.۰۰ [۷(۱۸)]۰.۴۰ ۱۶
۲۷۳ ۲۲۳ ۹.۰۰ ۱.۲۰ [۷(۲۸)]۰.۴۰ ۲۵
۳۷۵ ۳۱۵ ۱۱.۰۰ ۱.۲۰ [۶(۴۰)+۱(۳۶)]۰.۴۰ ۳۵
۱۵۱۱ ۴۳۳ ۱۳.۰۰ ۱.۴۰ [۶(۵۷)+۱(۵۴)]۰.۴۰ ۵۰
۷۵۰ ۶۱۱ ۱۶.۰۰ ۱.۴۰ [۶(۵۱)+۱(۵۴)]۰.۵۰ ۷۰
۱۰۰۰ ۸۳۰ ۱۸.۵۰ ۱.۶۰ [۱۹(۲۵)]۰.۵۰ ۹۵
۱۲۵۲ ۱۱۱۱ ۲۰.۰۰ ۱.۶۰ [۱۹(۳۲)]۰.۵۰ ۱۲۰
۱۵۴۱ ۱۳۶۰ ۲۳.۵ ۱.۸۰ [۱۹(۴۰)]۰.۵۰ ۱۵۰
۱۹۰۰ ۱۶۷۰ ۲۶ ۲.۰۰ [۱۹(۴۹)]۰.۵۰ ۱۸۵
۲۴۵۶ ۲۲۰۴ ۲۹.۵ ۲.۲۰ [۳۷(۳۲)]۰.۵۰ ۲۴۰

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

See other designs for this brand

نمایش همه محصولات