توضیحات

هادی های هوایی با روکش

هادی‌های هوایی روکش دار فشار متوسط (ACSR)

Aluminium Conductor Reinforced

هادیهای هوایی(Aluminium Conductor Remforced  (ACSR

CONSTRUCTIONAL & DESIGN DATA

Weight

Apptcoxmate derail diameter Stranding and wire diameter Area Code name
Taoist Steal Aluminium   Steal Aluminium Taoist Steal   Aluminium  
mm2 mm2 Kg/km mm No/mm No/ mm mm2 mm2 mm2 Nominal  
۴۳

۸۵

۱۰۶

۱۲۸

۱۴۸

۱۴

۲۷

۳۴

۴۱

۴۸

۲۹

۵۸

۷۲

۸۷

۱۰۱

۴.۵

۶.۳

۷.۰۸

۷.۷۷

۸.۳۷

۱/۱.۵۰

۱/۲ .۱۱

۱۲.۳۶

۱۲.۵۹

۱۲.۷۹

۶/۱.۵۰

۶۲.۱۱

۶/۲.۳۶

۶/۲.۵۹

۶/۲.۷۹

۱۲.۳۷

۲۴.۴۸

۳۰.۶۲

۳۶.۸۸

۴۲.۷۹

۱.۷۷

۳.۵۰

۴.۳۷

۵.۲۷

۶.۱۱

۱۰.۶۰

۲۰۹۸

۲۶.۲۵

۳۱.۶۱

۳۶۶۸

۲۵

۳۰

Mole Squirrel Gopher

Weasel

Fox

۱۷۱

۲۱۴

۲۵۵

۴۸۳

۳۰۳

۵۵

۶۹

۸۲

۲۸۸

۹۷

۱۱۶

۱۴۵

۱۷۳

۱۷۵

۲۰۶

۹

۱۰.۰۵

۱۰.۹۸

۱۲.۹۵

۱۱.۹۷

۱/۳.۰۰

۱/۳.۳۵

۱/۳.۶

۷/۲.۵۹

۱/۳.۹۹

۶/۳.۰۰

۶/۳.۳۵

۶/۳.۶۶

۱۲/۲.۵۹

۶/۳.۹۹

۴۹.۴۸

۶۱.۷۰

۷۳.۶۴

۱۰۰.۱۰

۸۷.۵۲

۷.۰۷

۸.۸۱

۱۰.۵۲

۳۶.۸۸

۱۲.۵۰

۴۲.۴۱

۵۲.۸۸

۶۳.۱۲

۶۳.۲۲

۷۵.۰۲

۴۰

۵۰

Ferret Rabbit Mink

Shrunk

Beaver

۵۳۷

۳۲۰

۳۳۹

۳۸۶

۴۲۴

۳۴

۱۰۳

۱۰۹

۱۲۴

۱۳۶

۲۰۳

۲۱۷

۲۳۰

۲۶۲

۲۸۸

۱۳.۹۵

۱۲.۳

۱۲.۶۶

۱۳.۵

۱۴.۱۶

۷/۲.۷۹

۱/۴.۱۰

۱/۴.۲۲

۱/۴.۵۰

۱/۴.۷۲

۱۲/۲.۷۹

۶/۴.۱۰

۶/۴.۲۲

۶/۴.۵۰

۶/۴.۷۲

 

۱۱۶.۱۶

۹۲.۴۲

۹۷.۹۰

۱۱۱.۳۳

۱۲۲.۴۳

۴۲.۷۹

۱۳.۲۰

۱۳.۹۹

۱۵.۹۰

۱۷.۵۰

۷۳.۳۶

۷۹.۲۱

۸۳.۹۲

۹۵.۴۲

۱۰۴.۹۸

۷۰

Horse

Recon

Otter

Cat

Hare

۳۹۴

۴۵۱

۴۹۲

۵۱۰

۴۲۰

۱۰۶

۱۶۰

۱۳۲

۱۵۶

۵۸

۲۸۸

۲۹۱

۳۶۰

۳۶۴

۳۶۲

۱۴.۱۵

۱۴.۵۷

۱۵.۸۱

۱۵.۸۹

۱۵.۲۵

۷/۱.۵۷

۷/۱.۹۳

۷/۱.۷۵

۷/۱.۹۱

۱/۳.۰۵

۶/۴.۷۲

۷/۴.۳۹

۶/۵.۲۸

۲۶/۲.۵۴

۱۸/۳.۰۵

۱۱۸.۵۳

۱۲۶.۴۳

۱۴۸.۲۱

۱۵۱.۸۰

۱۳۸.۸۱

۱۳.۵۵

۲۰.۴۸

۱۶.۸۴

۲۰.۰۶

۷.۳۱

۱۰۴.۹۸

۱۰۵.۹۶

۱۳۱۳۷

۱۳۱.۷۴

۱۳۱.۵۱

۱۰۰

Dog

Hyena

Leopard

Coyote

Cougar

۶۰۲

۷۲۵

۵۰۶

۸۴۱

۵۵۸

۲۳۹

۲۸۸

۶۹

۳۴

۸۰

۳۶۳

۴۳۷

۴۳۷

۵۰۷

۵۰۸

۱۶.۵۲

۱۸.۱۳

۱۶.۷۵

۱۹.۵۳

۱۸.۰۵

۷/۲.۳۶

۷/۲.۵۹

۱/۳.۳۵

۷/۲.۷۹

۱/۳.۶۱

۳۰/۲.۳۶

۳۰/۲.۵۹

۱۸/۳.۳۵

۳۰/۲.۷۹

۱۸/۳.۶۱

۱۶۱.۸۵

۱۹۴.۹۳

۱۶۷.۴۶

۲۲۶.۲۰

۱۹۴.۴۷

۳۰.۶۲

۳۶.۸۸

۸.۸۱

۴۲.۷۹

۱۰.۲۴

۱۳۱.۲۳

۱۵۸.۰۵

۱۵۸.۶۵

۱۸۳.۴۰

۱۸۴.۲۳

۱۵۰

۱۵۰

۱۷۵

۱۷۵

Tiger

Wolf

Lynx

هادیهای هوایی روکش دار (Aluminium Conductor Remforced  (ACSR

CONSTRUCTIONAL & DESIGN DATA

Weight Apptcoxmate derail diameter Stranding and wire diameter Area Code name
Taoist Steal Aluminium   Steal Aluminium Taoist Steal   Aluminium  
mm2 mm2 Kg/km mm No/mm No/ mm mm2 mm2 mm2 Nominal  
۹۷۳

۱۰۸۳

۱۲۱۳

۱۴۸۸

۱۷۲۱

۳۸۷

۴۳۵

۴۸۲

۵۹۱

۶۸۴

۵۸۶

۶۵۸

۷۳۱

۸۹۶

۱۰۳۶

۲۱

۲۲.۲۶

۲۶.۴۵

۲۵.۹۷

۲۷.۹۳

۷/۳.۰۰

۷/۳.۱۸

۷/۳.۳۵

۷/۳.۷۱

۷/۳.۹۹

۳۰/۲.۰۰

۳۰/۳.۱۸

۳۰/۳.۳۵

۳۰/۳.۷۱

۳۰/۳.۹۹

۲۶۱.۵۳

۲۹۳.۸۵

۳۲۶.۱۱

۳۹۹.۹۷

۴۶۲.۶۲

۴۹.۴۸

۵۵.۵۹

۶۱.۷۰

۷۵.۶۷

۸۷.۵۲

۲۱۲۰۵

۲۳۸.۲۶

۲۶۴.۴۲

۳۲۴.۳۰

۳۷۵۰.۱۰

۲۰۰

Panther

Lion

Bear

Goat

Sheep

۱۳۹۴

۱۴۲۳

۶۷۲

۱۹۷۱

۱۵۹۹

۳۷۹

۳۳۷

۹۱

۷۸۳

۴۳۵

۱۰۱۵

۱۰۳۶

۵۸۰

۱۱۸۷

۱۱۶۴

 

۲۶.۷۳

۲۷

۱۹.۳

۲۹.۸۹

۲۸.۶۲

۷/۲.۹۷

۷/۳.۰۰

۱/۳.۸۶

۷/۴.۲۷

۷/۳.۱۸

۵۴/۲.۹۷

۵۴/۳.۰۰

۱۸/۳.۸۶

۳۰۰/۴.۲۷

۵۴/۳.۱۸

۴۲۲.۵۹

۴۳۱.۱۷

۲۲۲.۳۳

۵۲۹.۸۳

۴۸۴.۴۶۵

 

۴۸.۴۹

۴۹.۴۸

۱۱.۷۰

۱۰۰.۲۴

۵۵.۵۹

۳۷۴.۱۰

۳۸۱.۶۹

۲۱۰.۶۳

۴۲۹.۵۹

۴۲۸.۸۷

۲۰۰

۴۰۰

Antelope

Bison

Deer

Zebra

۲۱۸۹

۱۷۷۴

۱۹۷۰

۸۷۰

۴۸۲

۶۸۵

۱۳۱۸

۱۲۹۲

۱۴۳۴

۳۱.۵

۳۰.۱۵

۳۱.۷۷

۷/۴.۵۰

۷/۳.۳۵

۷/۳.۵۳

۳۰/۴.۵۰

۵۴/۳.۳۵

۵۴/۳.۵۳

۵۸۸.۴۴

۵۳۷.۶۵

۵۹۶.۹۸

۱۱۱.۳۳

۶۱.۷

۶۸.۵

۴۷۷.۱۲

۴۷۵.۹۵

۵۲۸.۴۷

Elk

Camel

Moose

هادیهای هوایی ACSR  با و بدون روکش طبق سفارش مشتری تولید خواهد شد.

دريافت/Download

Download

اطلاعات فنی/Technical Info

Download

ساير محصولات مرتبط

نمایش همه محصولات