توضيحات پروژه

کابل ابزار دقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می رود و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشد. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیرهای برقی) ونوع با شید کلی آن و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلدار زوجی و کلی آن (Overall screen) مورد استفاده قرار میگیرد.(Individual& Overall screen)